T.C.
Gürsu Kaymakamlığı
İlçe Tapu Müdürlüğü
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
 
1
Başvuru
1. Hizmet türüne göre istenilen belgeler.
15 DAKİKA
 
2
Taşınmaz Sorgulaması,
Kayıt ve Belge Örneği İstemi
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. İstemde bulunan kamu kurumu ise resmi yazı.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 30 DAKİKA
 
3
Satış
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Gerçek kişilerin fotoğrafları,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası,
5. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
4
Cebri Satış
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. İcra Müdürlüğünün satış müzekkeresi (cebri icra yolu ile satılmış ise),
4. Mahkeme müzekkeresi (ortaklığın giderilmesi davası yolu ile satılmış ise),
5. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
5
Bağış
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Gerçek kişilerin fotoğrafı,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası,
5. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge,
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
6
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
1. İstemde bulunanların ve tanıkların kimlik belgeleri,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Gerçek kişilerin fotoğrafları,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası,
5. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge,
6. Sulh Hukuk Hakimliği veya Noterce düzenlenmiş sözleşme bulunması  
halinde bakım borçlusunun veya yetkili temsilcisinin kimlik belgesi ve temsil belgesi.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
7
Taksim (Paylaşma)
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Gerçek kişilerin fotoğrafı,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası,
5. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge,
6. Miras taksiminde varsa noter veya mahkemece düzenlenmiş veya yazılı sözleşme.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
8
Trampa
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Gerçek kişilerin fotoğrafı,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası,
5. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge,
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
9
Kat Karşılığı Temlik
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Gerçek kişilerin fotoğrafı,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası,
5. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge,
6.Noterden düzenlenmiş sözleşme.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
10
Mirasın İntikali
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Murise ait mirasçılık belgesi,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası,
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
11
Vasiyetnamenin Tenfizi
1. İstemde bulunanın kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Mahkemeden alınmış tenfiz kararı veya tescile yönelik yazı,
4. Vasiyetnamenin onaylı bir örneği,
5. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası,
6. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
12
Elbirliği Halindeki Mülkiyetin
Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi, (Tebligat yapılmak suretiyle yapılması talep edilirse başvuranın kimlik belgesi ve temsilci ise ayrıca temsil belgesi),
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
13
İpotek
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Gerçek kişilerin fotoğrafları,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası,
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
14
Onama Yöntemi ile İpotek
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Kamu kurum ve kuruluşları (Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil), bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin ipotek işlemleri için kredi veya borç sözleşmesi (protokol yapılan kurumlar tarafından elektronik ortamda gönderilir),
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası (protokol yapılan kurumlar tarafından elektronik ortamda gönderilir).
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
15
Terkinler
1. Lehtarın kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Kamu tüzel kişileri, bankalar ve finans kurumlarının terkin yazısı ve temsil belgesi (İpotek terkini için protokol yapılan bankalar tarafından yalnız elektronik ortamda gönderilir.)
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
16
Tahsisler
1. İlgili kurumun resmi yazısı ve varsa tahsis cetveli,
2. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
17
Ferdileşme
1. Kooperatif temsilcilerinin kimlik belgeleri,
2. Temsil belgesi,
3. Kooperatif yönetimi tarafından düzenlenmiş ferdileşme listesi,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası,
5. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
18
Kat İrtifakı Tesisi
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Yetkili makamlarca onaylı mimari proje,
4. Yönetim plânı,
5. Resmi senet düzenlenmesi halinde gerçek kişilerin fotoğrafı,
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
19
Kat Mülkiyeti Tesisi
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Yetkili makamlarca onaylı mimari proje,
4. Yönetim plânı,
5. Resmi senet düzenlenmesi halinde gerçek kişilerin fotoğrafı,
6. DASK sigortası poliçe numarası (Kat mülkiyeti tesis edilebilmesi için cins değişikliğinin yapılmış olması gerekir).
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
20
Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş
1. Kadastro Müdürlüğünce gönderilen değişiklik dosyası.
RANDEVU SAATİNDEN İTİBAREN 45 DAKİKA
 
21
Kat İrtifakının Terkini
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
22
Kat Mülkiyetinin Terkini
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Ana yapının yok olması veya harap olması halinde Kadastro Müdürlüğünce gönderilmiş değişiklik dosyası.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
23
Kat Mülkiyeti Kurulu Taşınmazda
Bağımsız Bölüm İlavesi
1. Kadastro Müdürlüğünce gönderilen değişiklik dosyası.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
24
Devre Mülk Hakkı
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Devre Mülk Sözleşmesi,
4. Gerçek kişilerin fotoğrafları,
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
25
Kamulaştırma (Malikin Talebiyle)
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Gerçek kişilerin fotoğrafları,
4. Kamulaştıran idarenin yazısı,
5. Kamulaştırma haritası varsa Kadastro Müdürlüğünce gönderilen değişiklik dosyası.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
26
Kamulaştırma (İdarenin Talebiyle)
1. İdarenin kamulaştırma yazısı,
2. Uzlaşma/Anlaşma tutanağı,
3. Hak sahipliği belgesi,
4. Kamulaştırma haritası varsa Kadastro Müdürlüğünce gönderilen değişiklik dosyası.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
27
Düzeltme
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3.Gerçek durumu kanıtlayıcı belge,
4. Kadastrodan kaynaklanan kimlik bilgilerine ilişkin hataların düzeltilmesinde taşınmazın bulunduğu muhtarlıktan alınmış fotoğraflı ilmühaber,
5. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
28
Birleştirme
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Kadastro Müdürlüğünce gönderilen değişiklik dosyası,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası,
5. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge,
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
29
Ayırma
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Kadastro Müdürlüğünce gönderilen değişiklik dosyası,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası,
5. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge,
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
30
Yola Terk
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Kadastro Müdürlüğünce gönderilen değişiklik dosyası,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası,
5. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge,
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
31
Yoldan İhdas
1. İlgili İdarenin tescili talep eden yazısı,
2. Kadastro Müdürlüğünce gönderilen değişiklik dosyası.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
32
Cins Değişikliği
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Kadastro Müdürlüğünce gönderilen değişiklik dosyası,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
33
Parselasyon Uygulaması
1. Kadastro Müdürlüğünce gönderilmiş dosya.
15 İŞ GÜNÜ
 
34
İntifa Hakkı
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Gerçek kişilerin fotoğrafı,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası,
5. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge,
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
35
İrtifak Hakkı
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Gerçek kişilerin fotoğrafı,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası,
5. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge,
6. Arzi irtifaklarda Kadastro Müdürlüğünce gönderilen değişiklik dosyası.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
36
Geçit Hakkı
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Kadastro Müdürlüğünce gönderilmiş değişiklik dosyası.
4. Kadastro Müdürlüğünce gönderilen değişiklik dosyası,
5. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası,
6. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge,
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
37
Üst Hakkı
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Gerçek kişilerin fotoğrafı,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası,
5. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge,
6. 6. Kısmi üst hakkı işlemlerinde Kadastro Müdürlüğünce gönderilmiş değişiklik dosyası.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
38
Aile Konutu Şerhi
1. İstemde bulunanın kimlik belgesi,
2. Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan/apartman yönetiminden/belediyeden/kadastrodan alınmış belge.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
39
Kira Sözleşmesinin Şerhi
1. Kira sözleşmesi; noterde onanmış sözleşmeye istinaden şerh yetkisine sahip lehtarın diğer hallerde malikin kimlik belgesi,
2.Temsilci ise temsil belgesi,
3. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
40
Finansal Kiralama Şerhi
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Noterde düzenlenmiş sözleşme,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
41
Sözleşmeden Doğan; Ön Alım,
Alım, Geri Alım Hakları Şerhi
1. Şerh yetkisine sahip lehtar veya yetkili temsilcilerinin kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Noterden düzenlenmiş sözleşme,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
42
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
ve Satış Vaadi Sözleşmesinin Şerhi
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Noterde düzenlenmiş sözleşme,
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
43
Eklentinin Yazımı (Teferruat)
1. İstemde bulunanın kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Eklenti listesi,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
44
Yönetim Planının Değiştirilmesi
1. Yöneticinin kimlik ve temsil belgesi,
2. Kat maliklerinin beşte dördü tarafından imzalanmış yönetim planı ve karar defteri.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
45
Ticaret Şirketlerine Ayni
Sermaye Konulması Suretiyle
Tescil
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Ticaret Sicil Müdürlüğünün konuya ilişkin yazısı,
4. Ticaret Mahkemesince tayin olunan değeri gösterir karar (Bilirkişi raporu),
5. Gerçek kişilerin fotoğrafları,
6. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
46
Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili
1. İstemde bulunanların kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Gerçek kişilerin fotoğrafı,
4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe numarası,
5. İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge,
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
47
Vakfa Özgülenen Malların Tescili
1. Vakfın tesciline dair kesinleşmiş mahkeme kararı ve müzekkeresi.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
48
Mahkeme Kararlarının İnfazı
1. İstemde bulunanın kimlik belgesi,
2. Temsilci ise temsil belgesi,
3. Kesinleşmiş mahkeme kararı.
RANDEVU SAATİNDEN
İTİBAREN 45 DAKİKA
 
 
 
****  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
Tapu Sicil Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
Gürsu Kaymakamlığı
 
İsim                
Mehmet Faysal KANAT
İsim
Mustafa KOÇ
 
Unvanı
Tapu Müdürü
Unvan
Kaymakam
 
Adres
Beyazıt Mahallesi, Ankara Yolu Cd. No:284,
16320 Yıldırım/Bursa
 
Adres
Hükümet Konağı Gürsu/BURSA
 
 
Tel.
0 224 314 46 81
Telefon:
0224 3711006
 
 
Faks
0224 3712597
Faks
0 224 3710900
 
 
e-Posta
 
gursu-tsm@tkgm.gov.tr
 
e-Posta
 
kym@gursu.gov.tr
 
               
                     
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Adres: İstiklal Mahallesi Cami Sokak No:3 / 2 
Tel: 0 224 371 10 06 - 371 71 71   Fax:0 224 371 09 00
e-Posta : kym@gursu.gov.tr