SIRA NO

SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)

EVRAK KAYIT - HAVALE

1

Evrak Kayıt ve Dosyalama İşlemleri

 

10 Dakika

ÖZLÜK

1

Emeklilik

 1. Dilekçe
 2. Nüfus Kayıt Örneği
 3. Nüfus Cüzdanı Örneği
 4. 5 Adet Fotoğraf
 5. Terhis Belgesi
 6. Diploma (Görevde iken mezun olduğu okulların diplomaları)
 7. Hizmet Birleştirme evrakları
 8. Hizmet Borçlanması (Askerlik, ücretsiz izin vb.)
 9. Mazeret emeklileri için son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu

50 Dakika

2

Aylıksız İzin

Doğum İçin

 1. Doğum Raporu
 2. Dilekçe

Askerlik İçin

 1. Askere Sevk Belgesi
 2. Dilekçe

15 Dakika

3

Askerlik Tehiri

 1. Dilekçe
 2. Hizmet Cetveli
 3. Diploma
 4. Askerlik durum belgesi

10 Dakika

4

Hizmet Birleştirme

Vekil Öğretmenler için:

 1. Dilekçe
 2. Hizmet cetveli
 3. SGK resmi yazısı

SSK'lı ve Bağ-Kurlu çalışanlardan

 1. Sigorta sicil numarası.
 2. Dilekçe

15 Dakika

5

Askerlik Borçlanması

 1. Form Dilekçe (Sosyal Güvenlik Kurumuna hitaben)
 2. Nüfus Cüzdanı sureti
 3. Öğrenim Belgesi
 4. Terhis Belgesi

15 Dakika

6

Sendikal Faaliyetler

 1. Sendikaya üye olanlar için sendika üyelik formu
 2. Sendikadan istifa edenler için çekilme formu

10 Dakika

7

Mal Bildirim

 1. Mal Bildirim Formu

5 Dakika

8

İstifa

 1. İstifa dilekçesi

5 Dakika

9

Bilgi Edinme

 1. Başvuru Formu

5 Dakika

10

Terfi (Kademe)

Kademe terfi işlemi için

 1. İl Milli Eğitim Müdürü onayı

Derece terfi işlemi için

 1. Valilik onayı

5 Dakika

11

İntibak

 1. Dilekçe
 2. Öğrenim Belgesi

10 Dakika

12

Kesenek

 1. Dilekçe
 2. Hizmet Birleştirme Belgesi

10 Dakika

13

Personel Kimlik Kartı

 1. Form
 2. Fotoğraf

30 Dakika

YAYGIN EĞİTİM

1

Halk eğitimi merkezi kurslarının onay işlemleri

 1. İlçe Milli Eğitim Müdürü Onayı

10 Dakika

EĞİTİM - ÖĞRETİM ve KÜLTÜR

1

Denklik İşlemleri

 1. Mezun ise diploma
 2. Ara sınıflarından ayrılmış ise son ders yılına ait karnelerin aslı

15 Dakika

2

Yarışmalar

 1. -Resmi ve Özel kuruluşlara ait yarışma şartnamesi

15 Dakika

ÖZEL ÖĞRETİM

1

Özel Öğretim Kurumları

 1. Başvuru Formu
 2. Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içerisinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi.
 3. Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma devir vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı, kuruma ait binanın 4 adet yerleşim planı (35X50 cm),
 4. Kurum yönetmeliği,
 5. Uygulanmak istenilen Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmış müfredat programı,
 6. Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği
 7. Kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar diğer kurumlarda en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya onaylı örneği,
 8. Yönetici ve derslere girmesi gereken personelin en az 1/3 teklif evrakı, geri kalan öğretim personelinin atanacağına dair taahhütname 08/03/2008 tarih ve 26810 sayılı Özel Öğretim KurumlarıYönetmeliğine göre özel okulların kurum açma izni Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, okullar dışındaki özel öğretim kurumlarının kurum açma izni ise Valiliğimizce verilmektedir.

30 Dakika

SINAV HİZMETLERİ

1

Sınav Hizmetleri (SBS, Açıköğretim Sınavları ve Diğer Kurumlar)

 1. Elektronik Ortamda Başvuru

10 Dakika

PERSONEL ATAMA

1

İlk Atama İşlemleri

 1. Mezuniyet belgesi
 2. 3 Ad.Vesikalık Fotoğraf
 3. Askerlikle İlişiği olmadığına dair belge (terhis veya tecil belgesi)
 4. Sağlık Raporu
 5. Mal Bildirim Beyannamesi
 6. İkametgâh Belgesi
 7. T.C Nüfus Cüzdanının fotokopisi

15 Dakika

2

Öğretmenlerin Alan Değiştirme İşlemleri

 1. Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin kararına göre alanı veya öğrenim durumu, atanacağı eğitim kurumuna uygun olduğunu gösterir mezuniyet belgesi veya lisans diploması,

15 Dakika

3

İlk Öğretmen Ataması (İlk Atama-Açıktan Atama - Açıktan İlk Atama - Kurumlar Arası İlk Atama -Kurumlar Arası Yeniden Atama - Milli Sporcuların Beden Eğitimi Öğretmenliğine Atanması)

 1. Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
 2. KPSS-10 sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
 3. Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
 4. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 5. Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair Sağlık Durumu Beyanı (EK-6),
 6. Onaylı Elektronik Başvuru Formu,
 7. Mal Bildirimi,
 8. Bağlı olduğu Askerlik Şubesinden alınmış Askerlik Durum Belgesi,
 9. Elektronik Başvuru Ekranında 'Sabıka Sorgulama Belgesi İstenecektir' ifadesi bulunanlardan Sabıka Sorgulama Belgesi.

10. Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Yeniden Ataması yapılanlardan önceki kurumuna ait Hizmet Belgesi ve Bakanlık Atama Kararnamesi,

11. Milli Sporculardan milli sporcu belgesi ve Olimpiyatlarda ve müsabakalarda ilk 3 dereceye girdiğini gösterir belge,

10 Dakika

4

Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler

EŞ DURUMU ÖZRÜ:
Esi; kamu kurum ve kuruluşları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı isçi statüsünde çalışanlardan;

 1. Esinin çalışmakta olduğu is yerinden alınacak görev yeri belgesi (esi Bakanlığımız kadrolarında çalışanlar hariç),
 2. Esinin çalışmakta olduğu işyerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge,
 3. Başvuru tarihinde esinin geriye dönük iki yıllık süre içinde en az 360 günlük sigortalı olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge (Esi Bakanlığımız kadrolarında ya dadiğer kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli öğretmen / personel olarak çalışanlar hariç),
 4. Esi avukat olup kendi adına bürosu bulunanlardan; baroya kayıtlı ya da vergi mükellefi olduğuna ve topluluk sigortası ödediğine ilişkin belge,

Esi; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlardan;

 1. Eşinin iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesinden alınacak belge (Tarımda kendi hesabına çalışanlar için ilgili kurum / kuruluşlardan alınacak faaliyet belgesi),
 2. Başvuru tarihinden itibaren esinin geriye dönük iki yıllık süre içinde en az on iki ay sigortalı hizmeti olduğuna ve sigortalılığının hâlen devam ettiğine ilişkin belge,
 3. Prim borcunun bulunmadığını ya da borcunun taksitlendirildiğini gösterir belge istenecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, SSK veya Bağ-Kur) Emekli Olduktan Sonra Ara Vermeden Çalışmaya Devam Edenlerden;

 1. Yönetmelikte belirtilen belgelerin yanı sıra emekli olduklarına dair belge ile destek primi ödediğine ilişkin belge,

SAĞLIK DURUMU ÖZRÜ:

 1. Tam teşekküllü hastanelerden başvuru tarihine göre son altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu,
 2. Çocuğu özel eğitim gerektirenler için Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu,
 3. Çocuğu özel eğitim gerektirenler için bulunduğu ilde özel eğitimini alabileceği eğitimkurumunun bulunmadığına dair belge,
 4. Kardeşine vasi tayin edilmiş ise vasi tayin edildiğine dair mahkeme kararı.

ÖĞRENİM DURUMU ÖZRÜ:

 1. Başvuru tarihi itibarıyla hazırlık sınıfına,
 2. Yüksek lisans veya doktora öğrenimine ilişkin kayıtlı ve hâlen devam etmekte olduğunu gösterir son bir ay içinde alınmış belge

OLAĞANÜSTÜ HALLERE BAĞLI ÖZÜR DURUMU:
Genel Hayatı Etkileyen Durumlar

 1. Kriz merkezince düzenlenmiş belge,
 2. Bu belgenin o ilin en üst mülki idare amirince uygun görüldüğüne ilişkin belge.

Özel Hayatı Etkileyen Durumlar

 1. Özel hayatı etkilenenin bu durumuna yönelik; savcılık veya emniyet birimlerine intikal etmiş ve bu birimlerce kayda alınmış, değerlendirilmiş ve özel hayatın etkilendiğinin kanıtlandığına ilişkin bu birimlerce düzenlenmiş belgeye dayalı olarak, o ilin en üst mülki amirince incelettirilmesi sonucu düzenlenen rapordaki yer değiştirilmesine yönelik teklifin bu makamca uygun görüldüğüne ilişkin onay,
 2. Esi ölenler için Ölüm Kâğıdı.
 3. Kamu görevlisi, er veya erbaş olarak görev yaparken şehit olanlara ilişkin Şehitlik Belgesi, malul olanlara ilişkin Malullük Belgesi,

20 Dakika

5

Görevlendirmeler

 1. Görevlendirme talebinde bulunan öğretmenin dilekçesi,
 2. Mazeretini (eş durumu, sağlık veya norm fazlası olduğunu) gösterir belge,
 3. Görevlendirme talebinde bulunan öğretmenin branşında Okulunda/İlçesinde ihtiyaç olmadığına dair İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı,
 4. Görevlendirilmek isteyen öğretmenin görevlendirilmesinin yapılmasını istediği İlçede/ Kurumda branşında ihtiyaç bulunduğuna dair İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

10 Dakika

BÜTÇE ve MUHASEBE

1

Kişi Mahkeme Kararı Ödemesi

 1. Form
 2. Mahkeme Kararı

10 Dakika

2

İcra Mahkeme Kararı Ödemesi

 1. İcra Kararı
 2. Mahkeme Kararı

10 Dakika

3

Temyiz Giderleri Ödemesi

 1. Danıştay Başkanlığına İletilmek Üzere Temyiz Dilekçesi

10 Dakika

4

Ödenek Aktarma

 1. Bakanlıktan Ödeneğin Geldiğine Dair Yazı
 2. Ödenek Aktarma Onayı

10 Dakika

5

4734 Sayılı K.İ.K. 22 d Maddesi Gereğince Satın alma

 1. İhtiyaç Yazısı,
 2. İhtiyaç Fişi,
 3. Ön fiyat Araştırması (piyasa,Ticaret Sanayi Odası)
 4. Teklif Mektubu,
 5. Teslim tutanağı,
 6. Taşınır İşlem Fişi,
 7. Gelir Vergisi Olmadığına Dair Belge,
 8. Prim Borcu Olmadığına Dair Belge.
 9. Fatura

10. Satın Alma Komisyonu Onayı

 

30 Dakika

6

4734 Sayılı K.İ.K. 3 e Maddesi Gereğince Satın alma

 1. İhtiyaç Yazısı
 2. İhtiyaç Fişi
 3. Malzeme Fiyatı Bildirimi,
 4. Teslim Tutanağı,
 5. Taşınır İşlem Fişi,
 6. Fatura.
 7. Teklif Mektubu,
 8. Satın Alma Komisyonu Onayı

 

30 Dakika

EĞİTİM

1

Ücretli Öğretmen başvuruları

 1. Diploma Fotokopisi
 2. Nüfus Cüzdanı Örneği
 3. Dilekçe
 4. Banka Hesap No

10 Dakika

AR GE

1

Proje Yazımı Yardımı (Tüzel Kurumlara)

 

2 Saat
(Önceden Randevu Alarak)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                              İkinci Müracaat Yeri:
İsim :Hayrul DÖĞEN                                                                        İsim :Mustafa KOÇ
Unvan :İlçe Milli Eğitim Müdürü                                                       Unvan :Kaymakam
Adres :Hükümet Konağı-GÜRSU                                                       Adres :Hükümet Konağı-GÜRSU
Tel :371 09 07                                                                                   Tel :    371 09 00
Faks :371 81 42                                                                                 Faks :371 09 00
E-posta :                                                                                           E-Posta kym@gursu.gov.tr

 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Adres: İstiklal Mahallesi Cami Sokak No:3 / 2 
Tel: 0 224 371 10 06 - 371 71 71   Fax:0 224 371 09 00
e-Posta : kym@gursu.gov.tr