İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

S. NU.

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları

Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler;

 

1. Dilekçe,

2. Sağlık raporu,

3. T.C. kimlik numarası,

4. Adli sicil beyanı,

5. Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,

 

Bunlara ilave olarak;

Can Güvenliği (91/1779 Sayılı Yönetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Taşıma Ruhsatı Talep Edenlerden;

1. Hayati tehlike gerekçelerini açıkça belirten dilekçe,

2. Silah taşımaya gerekçe gösterilen iş ya da faaliyete ilişkin belge.

Yabancı Ülke Fahri Temsilciliğini Yapan Türk Vatandaşlarından; Dışişleri Bakanlığı resmi görev yazısı

Basın Mensuplarından;

1. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü resmi yazısı,

2. Sarı basın kartı aslı ve fotokopisi.

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

Altın ve Gümüş ile İlişkili İşlerde Çalışanlardan;

 

1. Vergi dairesi yazısı,

(7) İş Günü

2. Oda kayıt belgesi,

 

3. İşyeri ruhsat fotokopisi,

 

 

 

4. Şirketler için ticaret sicil gazetesi,

Can güvenliği nedeniyle verilecek silah taşıma ruhsat işlemlerinin tamamlanması

5. Şirketler için kimlerin silah alacağını belirleyen yetkili kurul kararı.

 

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9'uncu Maddesi (e) Fıkrası Kapsamındaki Kişilerden;

(30) İş Günü

1. Talep eden kişinin faaliyete ilişkin ruhsat veya belge fotokopisi,

 

2. Vergi dairesi yazısı,

Bu iş yerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişiler için; iş sahibinin yazılı müracaatı, sigorta primlerinin ödendiğine dair yazı, güvenlik belgesi.

Banka Müdürlerinden; görev belgesi.

Pilotlardan;

1. Kurum yazısı,

2. Pilotluk lisans fotokopisi.

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9'uncu Maddesi (h) Fıkrası Kapsamındaki Kişilerden;

1. Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı,

2. Serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı,

3. Kar-zarar cetveli ve bilânço,

4. Ticaret sicil gazetesinde en son yayınlanan şirket ana sözleşmesi,

5. Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi.

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9'uncu Maddesi (ı) Fıkrası Kapsamındaki Toprak Sahibi Kişilerden;

1

1. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

 

2. Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,

3. Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9'uncu Maddesi (i) Fıkrası Kapsamındaki Sürü Sahiplerinden;

1. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

2. Ziraat odasından veya tarım il ve ilçe müdürlüklerinden alınacak üretici belgesi,

3. Hayvan sayısını gösterir tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı.

Müteahhitlerden;

1. İş deneyim(iş bitirme/iş durum) belgesi,

2. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

4. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı.

Akaryakıt İstasyon Sahiplerinden;

1. Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,

2. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

4. Sorumlu ortaklardan ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı.

Akaryakıt İstasyonları Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlardan;

 

1. İş sahibinin yazılı müracaatı (ortaklık veya şirket söz konusu ise silâh ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı),

 

 

2. Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

3. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

 

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları

4. Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu yazısı.

(7) İş Günü

 

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9'uncu Maddesi (m) Fıkrası Kapsamındaki İş Sahiplerinden;

 

1. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

Can güvenliği nedeniyle verilecek silah taşıma ruhsat işlemlerinin tamamlanması

2. Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair vergi dairesi yazısı,

 

3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

(30) İş Günü

4. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,

 

Bu iş yerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetler için;

a. İş sahibinin yazılı müracaatı,

b. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

c. Silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,

ç. Sigorta primlerinin ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu yazısı,

d. Yapılan işe dair vergi dairesi yazısı.

 

Atış Poligonu Sahibi ve Koruma Görevlilerinden;

 

1. İşletme ruhsatı fotokopisi,

2. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

4. Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silâh ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,

Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden;

a. İş sahiplerinden istenen belgeler,

b. İşverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silâh ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,

c. Sigorta primlerinin ödendiğine dair kurum yazısı.

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9'uncu Maddesi (o) Fıkrası Kapsamındakilerden;

1. Kişi/kurumun yazılı müracaatı,

2. Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri,

3. Bekçilerin primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı.

Arıcılardan;

1. Ziraat odalarından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak çiftçi belgesi,

2. Tarım il/ilçe müdürlüğünden kovan adedini belirten yazı (en az aktif olan 100 kovan olması gerekmektedir),

3. 2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecektir),

4. Arıcılığın meskûn yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı.

Patlayıcı Madde Depo Koruma Görevlilerinden;

1. Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

1

 

2. Oda kayıt belgesi,

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

3. İş sahibinin yazılı müracaatı,

 

4. Depo izin belgesi fotokopisi,

(7) İş Günü

5. Sigorta primlerinin ödendiğine dair kurum yazısı.

 

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9'uncu madde (r) fıkrası kapsamındaki kişiler; ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları

Döviz ile Uğraşan Şirket Temsilcilerinden;

Can güvenliği nedeniyle verilecek silah taşıma ruhsat işlemlerinin tamamlanması

 

1. Banka ve kambiyo genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi,

 

2. Oda kayıt belgesi,

(30) İş Günü

3. Vergi dairesi yazısı,

 

4. İşyeri ruhsat fotokopisi.

Avukat ve Noterlerden;

1. Avukatlardan, baro üyelik yazısı,

2. Noterlerden, noterlik belgesi fotokopisi.

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Birlik, Federasyon ve Konfederasyon Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları Başkan ve Üyeleri ile Meclis Üyelerinden;

1. Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,

2. Görevle ilgili seçim tutanağı.

Köy ve Mahalle Muhtarlığı, Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclis Üyeliği Yapmış Olanlardan;

1. Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,

2. Görevle ilgili seçim tutanağı.

 

 

Şehit Yakınlarından; şehitlik belgesi.

 

 

 

91/1779 Sayılı Yönetmelik 10'uncu Maddesi Kapsamındaki Kamu Görevlilerinden;

 

1. Normal emekli olanlardan, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olduğuna dair belge veya emekli kimlik kartı fotokopisi,

2. Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,

3. İstifa ederek ayrılanlardan; ikametgâh ilmühaberi,

4. Malulen emekli olanlardan; maluliyet sebebini gösteren sağlık kurulu raporu,

5. Psikolojik rahatsızlığı sebebiyle emekli edilenlerden; ilk raporu aldığı sağlık kuruluşundan ilk rapordan bahsedilerek düzenlenmiş son sağlık durumunu gösterir heyet raporu.

2

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Bulundurma Ruhsatları

1. Dilekçe,

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

2. Sağlık raporu,

 

 

(7) İş Günü

3. T.C. kimlik numarası,

 

4. Adli sicil beyanı,

(Devir alacaklar için, dosya il dışında ise dosyanın gelmesini müteakip)

5. Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,

 

6. İşyeri ruhsatı (İşyerinde bulundurma ruhsatı için).

 

3

2521 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

1. Dilekçe,

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

2. Sağlık raporu,

 

3. T.C. kimlik numarası,

(7) İş Günü

4. Adli sicil beyanı,

 

5. Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf.

(Devir alacaklar için, dosya il dışında ise dosyanın gelmesini müteakip)

4

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Mermi Satın Alma Belgesi

1. Dilekçe,

(7) İş Günü

2. Ruhsat fotokopisi.

5

2521 Sayılı Kanun Kapsamında

1. Dilekçe,

Tahkikat ve belgelerin tamamlanmasını müteakip

Satıcılık (Bayilik) Belgesi

2. İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,

 

 

3. Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,

(7) İş Günü

 

4. Adli sicil beyanı,

 

 

5. 2521 S.K. hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,

 

 

6. T.C. kimlik numarası,

 

 

7. Son (6) ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf.

 

6

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Nakil Belgesi

1. Dilekçe,

(7) İş Günü

2. Ruhsat fotokopisi,

3. Son 6 ay içinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf.

7

Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı

1. Dilekçe,

(7) İş Günü

2. Adli sicil beyanı,

 

3. T.C. kimlik numarası,

(Devir alacaklar için, dosya il dışında ise dosyanın gelmesini müteakip)

4. Sağlık raporu,

 

5. Son 6 ay içerisinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,

 

6. Avcılık belgesi.

 

8

Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgesinin İadesi

Nüfus Cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgelere ilave olarak,

(1) Saat

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48'inci Maddesine İstinaden Alınmış İse;

1. Sürücü davranışı geliştirme eğitimi başarı belgesi,

2. Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayene belgesi.

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 118'inci Maddesine İstinaden Alınmış İse;

Eğitim belgesi, psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi (Geriye doğru (1) yıl içerisinde (100) ceza puanını dolduranların, birinci defa eğitime, ikinci defada psikiyatri uzmanı tarafından psiko-teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir).

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 51/2-b Maddesine İstinaden Alınmış İse;

Psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi (Geriye doğru (1) yıl içerisinde (5) defa hız sınırını %30'dan fazla aşanların, psikiyatri uzmanı tarafından psiko-teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir).

9

Trafik Kazası Tespit Tutanağının Verilmesi

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgeler,

(24) Saat

2. Araç tescil belgesi,

3. Araç trafik belgesi,

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

5. Sürücü belgesi.

10

Trafikten Men Edilen Aracın İade Edilmesi

Muayene Süresi Geçen Araçlar;

(1) Saat

1. Araç trafik belgesi,

2. Araç muayene raporu, (Trafik belgesinde muayene yeri dolduysa bu belge istenir)

3. Sürücü belgesi,

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

 

Aracın Noter Satışının Alınarak, 1 Ay İçerisinde Satın Alan Adına Tescil Belgesi Çıkarılmadığı İçin Trafikten Men Edilen Araçlar;

1. Araç tescil belgesi (yeni çıkarılmış),

2. Araç trafik belgesi,

3. Sürücü belgesi,

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

 

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Olmayan Araçlar;

1. Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

2. Araç tescil belgesi,

3. Araç trafik belgesi,

4. Sürücü belgesi.

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20/1-a/1, 21, 25, 26/1, 28, 30/1-a, 30/1-b, 31/1-b, 32, 65/1-b, 65/1-d, 65/1-e, 65/5 ve EK-2 Maddelerine İstinaden Trafikten Men Edilen Araçlar;

1. Aracın men edilmesini gerektiren eksikliklerin giderilmesi/giderildiğinin belgelendirilmesi

2. Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

3. Araç tescil belgesi,

4. Araç trafik belgesi,

5. Sürücü belgesi.

 

Araç, araç sahibi veya muvafakatname ile müracaat eden kişilere teslim edilir. Şirket adına kayıtlı araç ise şirket yetkilisi imza sirküleri istenir.

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

İlçe Jandarma Komutanlığı

İkinci Müracaat Yeri

Gürsu Kaymakamlığı

İsim

Fatih ERDOĞAN

İsim

Mustafa KOÇ

Unvan

Jandarma Kd.Başçavuş

Unvan

Gürsu Kaymakamı

Adres

İlçe Jandarma Komutanlığı Binası

Adres

Gürsu Kaymakamlığı Binası

Tel

224 371 14 56

Tel

224 371 10 06

Faks

224 371 49 98

Faks

224 371 09 00

e-Posta

...............

e-Posta

gursu@icisleri.gov.tr

 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Adres: İstiklal Mahallesi Cami Sokak No:3 / 2 
Tel: 0 224 371 10 06 - 371 71 71   Fax:0 224 371 09 00
e-Posta : kym@gursu.gov.tr