Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

1- Dilekçe

2- 4 Adet Fotoğraf

3- Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

4- Sağlık Ocağı Tabipliği (Sağlık Durumunu gösterir Belge)

5- Vergi Dairesi Harç Makbuzu

15 Dakika

2

Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi

1- Dilekçe

2- 2 adet fotoğraf

5 Dakika

3

Sürücü Belgesi

1- Sertifikanın Aslı.

2- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi.

3- Diploma Aslı,

4- Şoförler Odasından Dosya (Dosya İçindeki Evraklar Nüfus Bilgilerine Göre Doldurulacaktır.)

5- Sağlık Raporu (Aslı) (1 Yıl Geçerli),

6- Sabıka Kaydı (Aslı) (1 Yıl Geçerli).

7- Kan Grubu Belgesi.

8- Maliyeden Harç Makbuzu (Sürücü Belgesi Sınıfına Göre.)

9- Dört (4) adet fotoğraf.

10- Sürücü Belgesi kart ücreti ……………. TL.

11- Öğrenim Belgesi.

12- MTSK Müdürlüğüne Müracaat Formu (Onaylı Fotokopisi.)

NOTLAR: Sürücü sertifikaları, alındığı sürücü kursunun bulunduğu mahaldeki Trafik Tescil kuruluşundan, mahallinde Tescil Kuruluşu bulunmaması halinde ise,o yerleşim biriminin bağlı bulunduğu Trafik Kuruluşunca sürücü Belgesine dönüştürülür.

Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan İl'de faaliyet gösteren biriminde alınması gerekir.

25 Dakika

4

Yabancı Sürücü Belgesinin Türk Sürücü Belgesine Dönüştürülmesi

1- Sürücü belgesinin noterden ve elçilikten tasdikli tercümesi.

2-Şoförler Odasından dosya.

3-Nüfus Cüzdanının aslı veya fotokopisi (Yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi).

4- Dört (4) adet fotoğraf.

5-Sabıka Kaydı (aslı) (1 Yıl geçerli.)

6- Sağlık Raporu (aslı)(Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından)

7- Kan Grubu Belgesi,

8-Yabancı sürücü belgesi aslı(işlemden sonra iade edilmek üzere) 9- Maliyeden harç makbuzu (sürücü belgesi sınıfına göre ödenecektir.)

10- Sürücü Belgesi kart ücreti …………… TL

25 Dakika

5

Kayıp Sürücü Belgesinin Yeniden Çıkartılması

1-Trafik Tescil Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.

2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 adet)

3- Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise,kan grubu belgesi.

4- Üç (3) adet fotoğraf.

5-Sürücü belgesi kart ücreti ……………TL

25 Dakika

6

Yıpranma veya Kimlik Değişikliğinden Dolayı Sürücü Belgesi Değişimi

1- Trafik Tescil Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.

2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 adet),

3- Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi,

4- Üç (3) adet fotoğraf.

5- Eski sürücü belgesi.

6- Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge.(Evlenme Cüzdanı Fotokopisi, Mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği.)

7- Sürücü belgesi kart ücreti ………….. TL

25 Dakika

7

Yeni kayıt (Faturalı)Araçlarda İstenilen belgeler

1- Gümrük Trafik Şahadetnamesi.

2- Uygunluk belgesi.

3- Zorunlu mali mesuliyet sigortası.

4- ÖTV Ödeme belgesi.

5- Vatandaşlık numarası.

6- Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya bürosundan)

7- Şoförler odasından yeni kayıt dosyası

NOT: Şahadetname tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;a) Ticaret Odası sicil kayıt Sureti,b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

15 Dakika

8

Yeni Kayıt (Gümrük Trafik Şahadetnameli) Araçlardan İstenilen Belgeler

1- Gümrük Trafik Şahadetnamesi,

2- Uygunluk Belgesi,

3- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası,

4- ÖTV Ödeme Belgesi Aslı,

5- Vatandaşlık Numarası,

6- Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

NOT: Şahadetname tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır, araç şirket adına alınmış ise yukarıdaki belgelere ilaveten;

a- Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b- İmza Sirküleri İbraz Edilecektir.

15 Dakika

9

Devir İşlemlerinde istenilen Belgeler

1- Noter Satış Senedi,

2- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı Adına),

3- Araca Ait Eski Tescil ve Trafik Belgeleri,

4- Vatandaşlık Numarası,

5- Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil veya Bürosundan),

6- Muayene Süresi Dolmuş ise Muayenesi yaptırılacaktır,

7- 2 Adet Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1).

NOT: Noter Satış Senedi Tarihinden itibaren 1 Ay içerisinde Tescil Zorunluluğu Bulunmaktadır. Araç Şirket Adına Alınmış ise yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a- Ticaret Odası Sicil Sayıt Sureti,

b- İmza Sirküleri İbraz Edilecektir.

15 Dakika

10

Nakil Olan Araçlarda İstenen Belgeler

1- Noter Satış Senedi,

2- Tescil olduğu İl veya İlçeden Sakınca Yoktur yazısı. ( Eğer kayıtlarında uyumsuzluk varsa sorulacak, uyumlu ise sorulmayacak e-Posta )

3- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı Adına),

4- Araca Ait Eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile Plakalar,

5- Vatandaşlık Numarası,

6- Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil veya Bürosundan),

7- Şoförler odasından Nakil Dosyası

NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşundan tescil edilecek araçlar aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu ilin Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir.

Noter Satış Senedi tarihinden itibaren 1 Ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

10 Dakika

11

Unvan Değişikliği-Ad, Soyad Değişikliği

1- Yeni Tescil Belgesi, (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

2- 2 Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu (Ek-1).

3- Dilekçe,

4- Kayıtlı Olduğu Nüfus İdaresinden Vukuatlı Nüfus Örneği,

5- Mahkeme Kararı veya Evlenme Cüzdanı (Şahışlar için)

6- Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve İmza Sirküleri (Şirketler İçin)

10 Dakika

12

Araçlarda LPG Dönüşümü

1- Fatura,

2- Montaj Tespit Raporu,

3- İmalat Yeterlilik Belgesi,

4- Karayolu Uygunluk Belgesi,

5- Karayolları Muayene İstasyonundan Muayenesi yaptırılacak,

6- Dilekçe,

7- 2 Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

8- Eski Tescil ve Trafik Belgeleri getirilecek,

9- Aracın Kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

10 Dakika

13

Araçlarda Renk Değişikliği

1- Boya Değişikliği ile ilgili düzenlenen Fatura,

2- 2 Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu (Ek-1)

3- Dilekçe,

4- Karayolları Muayene istasyonunda Renk tespiti yaptırılacak.

5 Dakika

14

Motor veya Şase Değişimi

1- Motor Satış Senedi, Gümrük Şahadetnamesi veya Fatura ile Satın alınan Motor Bloğunun girişiyle ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler,

2- Garanti Kapsamında Değiştirilen Motor Bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirileceğine dair firmanın yazısı.

3- Teknik belge-Plan Proje,

4- 2 Adet Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu (Ek-1)

5- Eski trafik tescil ve Trafik belgeleri,

6- Karayolları Muayene istasyonunca tespit yaptırılır.

10 Dakika

15

Araçlar Üzerine Yazı ve Logo işlenmesi

Araç işleticisinin ticari ad ve unvanı ile işletmeci kuruluşun tanımına yönelik reklam mahiyetindeki aracın yan karasörü üzerinde bunabilir. Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve unvanı yazılır,

Aracın muayene istasyonunda tespiti yaptırılacaktır.

5 Dakika

16

Belge Yenileme Yıpranma

1- Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak. (Trafik Tescil veya Bürosundan)

2- 1 Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

3- Dilekçe,

4- Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

5- Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

10 Dakika

17

Ad ve/Veya Soyad veya Ticari Ünvanlı Plaka Tescil İşlemleri

1- Araç Faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.

2- Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.

3- Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.

4- Ad soyad veya ticari unvanlı plakaların harcının ödendiğine dair makbuz.

5- Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6138 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

25 Dakika

18

Tescil Belgesi ve Trafik Belgesi ile Plaka Zayii

1- Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu (Ek-1)

2- Dilekçe,

3- Trafik Belgesi zayii olmuş ise karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.

4- Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

10 Dakika

19

Trafikten Çekme İşlemi

1- Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

2- 2 Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem Formu (Ek-1)

3- Dilekçe,

4- Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi,

5- Plakalar getirilecek,

6- Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.

5 Dakika

20

Hurdaya Ayırma İşlemi

1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

2- İki adet araç trafik tescil ve Müracaat işlem formu (Ek-1)

3- Dilekçe,

4- Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi,

5- Plakalar getirilecek,

6- Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek,

7- Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.

10 Dakika

21

Çalınan Araçlar ile İlgili İşlemler

1- Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, Savcılık veya Mahalli Zabıtadan alınan, çalınma olaylarına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır, trafik kuruluşunca tescil kaydı silinir vergi dairesine bilgi verilir.

2- Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde araç kayıtlarına çalınmıştır, şerhi konulduğunu dair yazı verilir.

15 Dakika

22

Çalıntı Araç Bulunduğu Zaman Yapılacak işlemler

1- Karakoldan alınacak teslim tutanağı ile birlikte, Oto hırsızlık büro amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge,

2- Dilekçe,

3- Karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.

15 Dakika

23

Ticariden Gayri Ticariye veya Gayri Ticariden Ticariye Çevirme

1- Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

2- 2 Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu (Ek-1)

3- Dilekçe

4- Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

5- Gayri ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği,

5 Dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri: Gürsu Kaymakamlığı

İsim : Erdoğan BAYDEMİR İsim : Mehmet MAKAS

Unvan : İlçe Emniyet Müdürü Unvan : Kaymakam

Adres : Kurtuluş Mah.Selvi Sok.No.20 Adres : İstiklal Mah.Camii Sok.No.3/2

Tel : 371 1883 Tel : 371 1006

Faks : 371 6688 Faks : 371 0900

E-Posta : E-Posta :

 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Adres: İstiklal Mahallesi Cami Sokak No:3 / 2 
Tel: 0 224 371 10 06 - 371 71 71   Fax:0 224 371 09 00
e-Posta : kym@gursu.gov.tr