İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) kanalıyla Valiliğimiz (İl Olağanüstü Hal Bürosu)’ e intikal ettirilen Başbakanlık talimatı gereğince;

        Olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ nin 2’ nci maddesinde sayılan işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere, mezkûr Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulması kararlaştırılan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurular, zikredilen KHK’ nın   7’ nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca;

        Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmî Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılabileceğinden;

        Başvuru sahiplerinin bu yöndeki talepleri, herhangi bir hak kaybına uğramamaları açısından ve başvuru sahipleri bilgilendirilmek suretiyle (Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihin ilan edilmesine kadar) kabul edilmeyecektir

       dDaha önce alınmış ve kurumlarınca bekletilen başvurular ise söz konusu Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihin, mezkûr KHK’ nın geçici 1’ inci maddesinin ikinci fıkrası gereği Başbakanlık tarafından ilan edilmesine müteakip Başbakanlığa (Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu) gönderilecektir.        


 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Adres: İstiklal Mahallesi Cami Sokak No:3 / 2 
Tel: 0 224 371 10 06 - 371 71 71   Fax:0 224 371 09 00
e-Posta : kym@gursu.gov.tr