GÜRSU  İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra No Sunulan Hizmet Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi
1 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK)
1- Nüfus Cüzdanı
2- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet Biyometrik Fotoğraf  3- Değerli Kağıt Bedeli (18,50 TL)
10 Dakika
2 Sürücü Belgesi
İLK KAYIT ;
1- Nüfus Cüzdanı veya TCKK
2- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet Biyometrik Fotoğraf 
3- Sürücü Sağlık Raporu   
4- Sertifika
5- Sınıf Harcı, Değerli Kağıt Bedeli ve Vakif Payı ücretlerinin ödendiğine dair makbuz                              .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                YENİLEME;
1- Nüfus Cüzdanı veya TCKK                                                        
2- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet Biyometrik Fotoğraf 
3- Sürücü Sağlık Raporu 
4- Sınıf Harcı, Değerli Kağıt Bedeli ve Vakif Payı ücretlerinin ödendiğine dair makbuz 
15 Dakika
3 Umuma Mahsus Pasaport
1- Nüfus Cüzdanı veya TCKK
2- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet Biyometrik Fotoğraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3- Değerli Kağıt Bedeli ve İstenilen Yıl Harcının ödendiğine dair makbuz 
10 Dakika
4 Mavi Kart
1- Son altı ay içersinde çekilmiş vesikalık fotoğraf                                                                                                            2- Eski Mavi Kartı veya pasaport                                                                                                                     
3- 10,00 TL Değerli Kağıt Ücreti
10 Dakika
5 Uluslararası Aile Cüzdanı Verilmesi 1- Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi,
2- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet Fotoğraf
10 Dakika
6 Kızlık Soyadını Kullanma Talebi  1- Dilekçe 5 Dakika
7 Din  1- Dilekçe  5 Dakika
8 Nüfus Kayıt Örneği 1- Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport v.b belgelerden biri 3 Dakika
9 Mülki İdare Amirince Verilen Para Cezaları 1- Savunma 15 Gün İçerisinde
Sonuçlandırılır.
10 Nüfus Müdürünce
Verilen Para Cezaları
1- Savunma 15 Gün İçerisinde
Sonuçlandırılır.
11 Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplandırılması 1- Bilgi Edinme Başvuru Formu veya Dilekçe 15 Gün İçerisinde
Sonuçlandırılır.
12 Elektronik ve Kağıt Ortamında Tutulan Nüfus Aile Kütüklerinden Kayıt Verilmesi 1- 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 43. ve 44.Maddelerinde sayılı ilgili Kişi ve Kurumların Yazılı veya Şahsen başvurusu Sahsen Başvuru: 
2 Dakika
Yazılı Başvuru:
1 Gün
13 Dayanak Belgelerine İlişkin Talepler 1- İl, İlçe Nüfus Müdürlükleri ile Mahkemelerden alınan yazı ile aile bağının belgelenmesi halinde 1 Gün
14
Adres Beyanı İle İlgili İşlemler
1- Kişinin Kimliğini ispat edeceği belge ile birlikte beyan edilen adresi teyit edici Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz, Abonelik Sözleşmesi veya Faturası, Noterden tasdikli Kira Şözleşmesi, Tapu Kaydı gibi belgelerden biri.
2- Adres Bildirim Yükümlülüğü çerçevesinde beyanda bulunacak kişinin durumuna göre
    a) Vekillik Belgesi 
    b) Veli, Vasi, Kayyım tayin edildiğine ilişkin karar.
5 Dakika
15
Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesinin Verilmesi
Kişiler Söz Konusu Olduğunda;
1- Kimliğini ispat edeceği bir belge
2- Yetki verildiğine dair vekillik belgesi
2 Dakika
16
K.K.T.C. Vatandaşlarına Yabancılara Mahsus Kimlik
Numarası Verilmesi
1- Noter Onaylı Kimlik Örneği
2- Dilekçe Form A-a
Not: Belgeler ile birlikte Valilik Makamına başvurulur.
2 Saat
17
Saklı Nüfus İşlemleri
1- Saklı Nüfus İlmuhaberi ( Vat-24 )
2- Soruşturma Formu ( Vat-25 )
3- İlgilinin talebi halinde, bir adet Doğum Tutanağı
4- Yaş Tespit Formu
5- Anne, Baba, Kardeş ve Tanık İfadeleri
6- Muhtar ve Aza ifadeleri
7- İki adet fotoğraf
45 Gün İçerisinde
Sonuçlandırılır.
18
Ölen Kardeşin Nüfus Kaydının Kullanıldığı İddiası
1- Sağlık Kuruluşlarının kayıtlarına dayanılarak verilen Doğum veya Ölüme ilişkin belge
2- Defin izni ve bunlarla ilgili kayıt örnekleri
3- Diğer Resmi Dairelerde kişi ile ilgili olarak yapılan kayıt ve işlem örnekleri
4- İlköğretim ve varsa diğer Okullara ait kayıt ve ayrılma tarihlerini gösterir belgeler
1 Ay İçerisinde İşlemler
Tamamlanır ve Vatandaşlık
Kararı Alınmak Üzere Dosya
Bakanlığı Gönderilir.
19
18 Yaşından Büyük Bulunmuş Özürlü Kişilerin Tescil İşlemi
1- Mahkemece Kayyım tayin edildiğine ilişkin karar
2- Sağlık Kurulu Raporu
3- Doğum Tutanağı
4- Tahkikat Formu
45 Gün İçerisinde
Sonuçlandırılır.
20
Nüfus Yazımı /
Yazım Dışı Kalanlar
1- Nüfus veya Uluslararası Aile Cüzdanları
2- Nüfus Müdürlüklerinden alınmış onaylı nüfus kayıt örneği
3- Askerlik Terhis Belgesi
4- Yaş, Ad ve Soybağı gibi kişi hallerine ilişkin kesinleşmiş Mahkeme kararı
5- Genel Müdürlükçe verilmiş onaylı vatandaşlık kararları
6- Türkiye Cumhuriyeti Pasaportları
7- Çalışılan Kurumlarca verilmiş onaylı kimlik belgeleri
8- Vatandaşlık durumu açıklanmış veya nüfusa kayıtlı olduları yer gösterilmiş
    olmak kaydıyla Okul Diploması, Tasdikname veya diğer belgeler
1 Gün
21
Doğum İşlemleri ( Nüfusa İlk Kayıt )
1- Doğum Raporu
30 Dakika
22
Türkiye İçinde veya Dışında Türk Babadan olan yada Türk Anadan Doğan Çocukların Vatandaşlık Durumunun Tespiti ve Tesciline İlişkin İşlemler
1- Anne ve Baba veya bunlardan herhangi birisi Türk Vatandaşı ise nüfus kütüklerine kayıtlı olduklarını gösterir belgeler
2- Anne ve Babadan birisi yabancı ise yabancı olan Anne yada Babanın yabancı kimliğini gösterir belgenin tasdikli Türkçe Tercümesi
3- İlgilinin bunlara bağlı olarak o Devletin Vatandaşlığını kazanıp kazanmadığının tespitine dair belge
4- Doğum Tutanağı
15 Gün İçerisinde
Sonuçlandırılır.
23
Türk Vatandaşlığından
Çıkma İzni
1- Konsolosluk veya Valiliklerce tanzim edilen Form-F Belgesi
2- Nüfus Cüzdanı
3- Elektronik Vatandaşlık Sistemi uygulaması https://vatan.nvi.gov.tr adresinden yapılmaktadır.
1 Saat
24
Evlenerek Giden ve Baba Hanesinde Yersel Yazım Nedeniyle Kaydı Olmayan
Kadınların Anne ve Babası veya Kardeşleriyle Aile Bağlarının Kurulması
1- Dilekçe
2- Evlenme belgesi gibi Anne-Babayla soybağı olduğunu gösterir belge veya
    Mahkemeden alınacak Tespit Kararı
2 Saat
25
Nüfus Kütüklerinde Yanlış
Olduğu İddia Edilen
Bilgilerin Araştırılması İşlemi
1- Dilekçe
2- Varsa iddiayı kanıtlayan resmi bir belge
4 Saat
26
Ölü Olduğu Halde Nüfus Kütüklerinde Sağ Görünenler Hakkında Araştırma Yapılması İşlemi
1- Dilekçe
2- Varsa Ölüme ilişkin resmi bir belge
1 Gün İçerisinde İşlemler
Tamamlanıp Tahkikat İçin
Emniyet Müd. / Jandarma Komt.
Gönderilir.
27
Dış Ülkelerde Yapılan Ancak Yurt Dışında Bildirilmeyen Evlenmelerin Tescili
1- Dilekçe
2- Tercüme edilmiş ve onaylanmış evlenme belgesi
30 Dakika
28
Usulüne Göre Tesis Edilmemiş Kayıtlar ile Aile Kütüğüne Yanlışlıkla Düşülen Açıklamaların Silinmesi
1- Dilekçe
2 Saat
29
Göçmen Olarak veya Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığını Kazananların Aile Kayıtlarının Birleştirilmesi
1- Dilekçe
2- Aynı aileden olduğunu kanıtlayan belge
4 Saat
30
Mükerrer Kayıtların Birbirine göre Tamamlanması ve Silinmesi
1- Dilekçe ile İdarece
2- Mahkeme Kararı ile
2 Saat
31
Dış Temsilciliklerce Düzenlenen Form ve Tutanaklardaki Maddi Hataların Dayanak Belgesine göre Düzeltilmesi
1- Dilekçe
1 Saat
32
Eski Kütüklerdeki Nüfus Kayıtlarının Aile Kütüklerine Alınması İşlemi
1- Dilekçe
2- Arşiv Daire Başkanlığından gönderilecek dayanak belgeleri
30 Gün
33
Çok Vatandaşlığa Ait Başvuru İşlemleri
1- Form Dilekçe ( VAT-12)
2- Nüfus Cüzdanı veya Nüfus Kayıt Örneği
3- Yabancı Devlet Vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre onaylanmış belgenin Noter tasdikli Türkçe Tercümesi
4- Yabancı Devlet Vatandaşlığını kazanma sırasında yabancı Ad ve Soyad alınmış ise bu durumu usulüne göre onaylanmış belgenin Noter tasdikli Türkçe Tercümesi
Not: Evraklar tamamlanarak Yurt içinde Yerleşim Yeri Nüfus Müdürlüğüne Yurt Dışında ise Dış Temsilciliklere yazılı bildirimde bulunulur.
2 Gün İçerisinde
sonuçlandırılır.
34
Çok Vatandaşlık Açıklamasının
İptali İşlemleri
1- Form Dilekçe ( VAT-13 )
2- Nüfus Cüzdanı veya Nüfus Kayıt Örneği
3- Yabancı Devlet Vatandaşlığını hangi tarihte kaybettiğini gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre onaylanmış belgenin Noter tasdikli Türkçe Tercümesi 
Not: Evraklar tamamlanarak Yurt içinde Yerleşim Yeri Nüfus Müdürlüğüne Yurt Dışında ise Dış Temsilciliklere yazılı bildirimde bulunulur.
2 Gün İçerisinde
sonuçlandırılır.
 
 
 
 
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
 
 
 
 
İlk Müracaat Yeri                                                                                                                 İkinci Müracaat Yeri
İsim        : Sener DİNÇ DAĞLI                                                                                                                 İsim       : Mustafa KOÇ
Unvan    : Nüfus Müdürü                                                                                                                 Unvan   : Kaymakam
Adres     : İstiklal Mah. Cami Sk. No:1  Gürsu/BURSA                                                                                                                 Adres    : Gürsu Kaymakamlığı
Tel         : 0 ( 224 ) 371 0906                                                                                                                 Tel         : 0 (224) 371 10 06
Faks       : 0 ( 224 ) 371 0906                                                                                                                  Faks      : 0 (224) 371 09 00
E-Posta : Gursu16@nvi.gov.tr                                                                                                                  E-Posta : kym@gursu.gov.tr
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Adres: İstiklal Mahallesi Cami Sokak No:3 / 2 
Tel: 0 224 371 10 06 - 371 71 71   Fax:0 224 371 09 00
e-Posta : kym@gursu.gov.tr